NutriCentrum Praha - výživové poradenství, hubnutí, zdravý životní styl
O nás   |   Služby, ceník   |   Certifikace   |   Reference   |   Fotogalerie   |   Kontakt


NutriCentrum Praha
Navštivte NutriCentrum
Praha 7 - Holešovice


Nabízíme komplexní nutriční poradenství od A do Z.
Jsme schopni Vám pomoci v oblasti formování postavy a hubnutí, kde vycházíme z vlastních zkušeností a nabízíme individuální, profesionální a současně lidský přístup.
Můžeme fungovat jako Váš výživový poradce, osobní trenér a podobně jako osobní kouč Vám dodat potřebnou motivaci a inspiraci pro dosažení pozitivních změn ve Vašem životě.
NutriCentrum Praha funguje současně jako showroom přístrojů InBody, které patří mezi nejlepší a nejpřesnější způsoby měření složení lidského těla, jaké můžete získat.
Pořádáme také kurzy pro odborníky i širokou veřejnost.
VOLEJTE 775 19 19 11
Těšíme se na Vaši návštěvu.


Ochrana údajů


Max Pulse Medicore


  Showroom - NutriCentrum Praha

Max Pulse Medicore


Vyšetření na tomto přístroji je vhodné jako doplnění analýzy složení těla přístrojem InBody.

Přístroj je určený pro neinvazní vyšetření variability srdeční frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév.


VÝSLEDKY MĚŘENÍ:

  HRV tachogram
  Tepová frekvence
  Spektrální analýza variability srdeční frekvence
  Vyváženost autonomního nervového systému
  Výkonová spektrální hustota
  Úroveň stresového zatížení
  Stresové skóre
  Celkový stav cév
  Indexy vypočítané z APG křivky
  Krevní cirkulace a stav cév

Akcelerovaná fotopletysmografie (APG)
Variabilita srdeční frekvence


Máte zájem o předvedení přístroje Max Pulse Medicore? Chtěli byste se nechat změřit,
nebo zvažujete zakoupení přístroje Max Pulse Medicore pro Vaši oblast podnikání apod.?

Zavolejte nám na tel. 775 19 19 11, nebo využijte kontaktní formulář.UKÁZKA VÝSLEDKU VYŠETŘENÍ:

Ukázka výsledků vyšetření - Max Pulse Medicore

1  HRV tachogram
Vyjadřuje kolísání tepové frekvence zaznamenané během uplynulých tří minut. Červeně vymezené rozhraní uprostřed znázorňuje standardní kolísání tepové frekvence – členitější a širší vlny jsou znakem pro lepší zdravotní stav.

2  Tepová frekvence
Průměrná (klidová) tepová frekvence: U zdravých dospělých osob se pohybuje v rozmezí 65–75 tepů/min. Pokud je průměrná klidová TF vyšší než přibližně 90 tepů/min, hovoříme o tachykardii (zvýšené srdeční frekvenci), pokud je průměrná klidová TF nižší než 60 tepů/min, hovoříme o bradykardii (snížené srdeční frekvence). Výjimkou jsou trénovaní sportovci, ti mohou mít v klidu až 40 tepů/min. Stav snížené srdeční frekvence je rovněž normální při spánku.
Výslednou tepovou frekvenci ovlivňuje: Nejvyšší a nejnižší tepová frekvence: při vysokých hodnotách raději opakujte měření.
Přítomnost artefaktů (odchylek od normálního rytmu): pokud se objeví častěji než 5x, měl by být test opakován pro dosažení optimálních výsledků, artefakty jsou nejčastěji způsobeny pohybem klienta v průběhu testu, ale mohou ukazovat i na srdeční arytmii.

3  Spektrální analýza variability srdeční frekvence
TP (total power)
- Celkový spektrální výkon
- Pokles: snížená funkce ANS a Snížená schopnost vyrovnat se s požadavky na neustále se měnící
  prostředí
- Pokud se barevný sloupec nachází v rozhraní "I" nebo přes toto rozhraní, ANS funguje dobře, pokud
  je barevný sloupec pod rozhraním "I", ANS funguje špatně a odolnost vůči stresu je opět špatná

VLF (very low frequency)
- Kolísání TF s velmi nízkou frekvencí
- Má vztah k termoregulační sympatické aktivitě cév, k hladině cirkulujících katecholaminů a k aktivitě
  renin - angiotenzinového systému
- Pokles: snížená schopnost termoregulace, může souviset s hormonální dysbalancí
  (pouze okrajová výpovědní hodnota, nicméně při výrazné odchylce od optimálních hodnot
  při standardním měření lze doporučit návštěvu lékaře s požadavkem na vyšetření hormonálních hladin)

LF (low frequency)
- Kolísání TF s nízkou frekvencí ukazuje aktivitu sympatiku i parasympatiku, nicméně s převahou
  sympatiku
- Tzv. Mayerova vlna, reflektuje činnost baroreceptorů (ovlivněna polohou těla, leh/stoj)
- Nárůst: ve stresu, po cvičení, při ortostatické zátěži
- Pokles: snížená aktivita SNS a ztráta energie, únava, poruchy spánku, letargie, netečnost

HF (High frequency)
- Kolísání TF s vysokou frekvencí ukazuje na aktivitu parasympatiku
- Tzv. respirační vlna, ovlivněna fyziologickou dechovou arytmií
- Odpovídá výhradně aktivitě PNS
- Pokles: snížená aktivita PNS a chronický stres, snížená elektrická stabilita srdce, funkční zažívací
  potíže

Pozn. Jednotlivé parametry klesají s věkem.

4  Vyváženost autonomního nervového systému
SNS – sympatický nervový systém / PNS – parasympatický nervový systém: Grafické znázornění rovnováhy mezi SNS (sympatickým) a PNS (parasympatickým) nervovým systémem. Za ideální se považuje poměr 6:4, 5:5 nebo 4:6. Pokud výrazně převažuje SNS, organismus je ve stresovém stavu – je zde větší předpoklad k rozvoji obezity, inzulinové rezistence, diabetu mellitu 2. typu a onemocnění kardiovaskulárního systému, jako je hypertenze, ateroskleróza, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.
Pokud výrazně převažuje PNS, existuje větší riziko depresí nebo celkové letargie. Organismus je v anabolickém stavu, hromadění zásob představuje větší předpoklad ke vzniku nadváhy či obezity. Fyziologicky vyšší aktivita PNS bývá u vytrvalostních sportovců.
Vyvážený stav ANS / Nevyvážený stav ANS. Možnosti ovlivnění ne vyváženosti ANS: Pravidelná a vyvážená strava; Redukce hmotnosti (v případě nadváhy a obezity); Pravidelný spánek; Prevence psychického stresu; Dostatek pohybových aktivit - především aerobního charakteru; Vynechání (omezení) konzumace alkoholu a zanechání kouření

5  Výkonová spektrální hustota
Znázorňuje grafické rozložení VLF, LF a HF. Je představována plochou pod křivkou a udává se obvykle jak v absolutních hodnotách (ms2) pro jednotlivé komponenty, tak jako relativní ukazatele, které vyjadřují procentuální podíl jednotlivých komponent na celkovém výkonu. Podle standardů měření HRV se výkonové spektrum PSD vypočítá jako druhá mocnina jednotlivých složek frekvenčního spektra. Výkonové spektrum se vyhodnocuje podle zastoupení frekvenčních složek v jednotlivých pásmech. Tato pásma jsou rozdělena na VLF = (<0,04 Hz), LF = (0,04 – 0,15 Hz) a HF = (0,15 – 0,4 Hz). Pro každou frekvenční složku je vyjádřen její amplitudový podíl na celkové variabilitě signálu.

6  Úroveň stresového zatížení
Physical stress (fyzický stres): Ukazuje míru hladiny fyzického stresu (tělesná námaha, vyčerpání organismu, onemocnění, úraz); Mental stress (psychický stres): Ukazuje míru hladiny psychického stresu (emocionální, sociální); Stress Resistance (odolnost vůči stresu): Ukazuje míru odolnosti vůči stresu, vyšší hodnota udává lepší odolnost vůči stresu.
Znaky krátkodobého stresu: Zrychlený srdeční tep a dechová frekvence; Zvýšené pocení; Studené ruce, nohy nebo pokožka; Nervozita, nevolnost; Napjaté svaly a pocit tlaku; Suché rty; Častá potřeba toalety; Nárůst svalových spasmů, bolesti hlavy, únavy, krátký mělký dech.
Znaky dlouhodobého stresu: Změny chuti k jídlu (zvýšená nebo snížená); Změny ve spánkovém režimu (zvýšená spavost nebo nemožnost usnout); Zvýšené samovolné projevy: cukání, skřípání nehty, skřípání zuby, neustálé popocházení a další opakující se projevy; Zvýšená nemocnost – nachlazení, zhoršení astma, bolesti hlavy, žaludeční problémy, problémy s kůží, bolesti svalů, kloubů; Pocit permanentní únavy.
Ovlivnění míry stresu a zvýšení odolnosti vůči stresu: Úprava životosprávy (pravidelná a vyvážená strava, omezení alkoholu a kouření); Dobře zvolená pohybová aktivita; Účinná relaxace a regenerace; Znalost svých možností a limitů

7  Stresové skóre
Je určeno po analýze všech stresových faktorů. Čím vyšší hodnota (blížící se 100), tím je organismus více stresován. Naopak čím nižší hodnota, tím je hladina stresu nižší, což je pro organismus výhodnější.

8  Celkový stav cév
Znázorňuje zastoupení jednotlivých typů stavu cév a míru aterosklerotického poškození cév. Stupně: Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu; Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu, ale může se snadno zhoršovat; Počátek degenerativních procesů; Zhoršující se cirkulace krve i stav cév; Poruchy cirkulace i celkového stavu cév.

9  Indexy vypočítané z APG křivky
DPI (Differential Pulse wave Index): Vypovídá o stavu/stáří cév. Získán z APG jako b-c-d/a.
EC (Eccentric Constriction): Hodnotí srdeční výkon. Vyšší hodnota odpovídá lepšímu stavu cév. Získána z APG jako b/a.
AE (Arterial Elasticity): Hodnotí pružnost tepen. Čím je hodnota vyšší, tím je jejich stav lepší. Získána z APG jako c/a.
RBV (Remaining Blood Volume): Zbytkový objem. Udává, kolik krve zůstane v cévách po systolickém stahu srdce. Pokud jsou cévy zdravé, běžně v nich zůstává malý zbytkový objem krve a čím je index nižší, tím je stav lepší. Čím jsou cévy méně pružné, tím více krve v nich zůstává, dochází k městnání krve, nižšímu srdečnímu výdeji a přetěžování srdce, čím je index vyšší, tím je stav horší. Získána z APG jako d/a.
Pozn.: Uvedené indexy vypovídají o stavu periferní cirkulace a aterogoneze a její progrese. Normální hodnota vypovídá o dobrém stavu, optimální je ještě lepší.

10  Krevní cirkulace a stav cév
Ukazuje nejhojněji zastoupený stav cév. Typ 1 je nejpříznivější, vypovídá o velmi dobrém stavu cév i jejich pružnosti. Typ 5 a více již vypovídá o zhoršeném stavu cév, rozvinuté arterioskleróze, vysokém krevném tlaku a možném diabetu.
Zjištění míry aterosklerotického poškození tepen: Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu; Krevní cirkulace i stav cév je v dobrém stavu, ale může se snadno zhoršovat; Počátek degenerativních procesů; Zhoršující se cirkulace krve i stav cév; Poruchy cirkulace i celkového stavu cév.


Akcelerovaná fotopletysmografie (APG)
Pletysmografická metoda je založena na principu průchodu světelných paprsků tkání vyšetřované oblasti. Zaznamenané informace jsou následně přístrojem zpracovány a zviditelněny jako pletysmografická křivka, na které je zobrazen záznam vyšetření v podobě pulsových vln. Analýza pulsové vlny je využívána jako metoda umožňující zhodnocení stavu cév, kardiovaskulárních, ale i dalších onemocnění a jejich vývoje.
Klinické využití APG: posouzení periferního prokrvení, zhodnocení stavu a vývoje aterosklerózy, kardiovaskulární onemocnění (IM), indikátor všeobecného zdraví.
POZOR! Mezi časté faktory, které mohou ovlivnit výsledek vyšetření, patří účinek nikotinu, alkoholu, kofeinu. Nikotin působí vazokonstrikčně, alkohol, kofein vazodilatačně.

Variabilita srdeční frekvence (HRV)
Diagnostika variability srdeční frekvence je jednou z metod, která je využívána k analyzování stavu autonomního nervového (ANS).
POZOR! Faktory ovlivňující výsledky vyšetření: ACE-inhibitory, blokátory kalciových kanálů, ?- a ß-blokátory, digitalis, nitráty a nitroglycerin, diuretika, antiarytmika, bronchodilatancia, sympatomimetika, periferní vazodilatancia, antihyperlipidemika, tricyklická antidepresiva, anticholinergika, MAO inhibitory, L-dopa ve velkých dávkách, nikotin, alkohol.


Máte zájem o předvedení přístroje Max Pulse Medicore? Chtěli byste se nechat změřit,
nebo zvažujete zakoupení přístroje Max Pulse Medicore pro Vaši oblast podnikání apod.?

Zavolejte nám na tel. 775 19 19 11, nebo využijte kontaktní formulář.

Objednejte se a navštivte nás v NutriCentru Praha - Holešovice, Veverkova 1229/9.
Těšíme se na Vás.


showroom - výběr všech přístrojů   |   diagnostika InBody   |   zpět na úvodní stránku

AKTUALITY
Praktická výživa dětí 6 - 18 let 3.3.2024

Praktická výživa dětí 6 - 18 let 3.3.2024
Dítě není malý dospělý. Jiné potřeby má v 6-ti letech, jiné v 15-ti. Seminář o výživě, diagnostice, praxi v dětské poradně.


Výživa dětí od 0 do 6 let, těhotné a kojící 2.3.2024

Výživa dětí od 0 do 6 let, těhotné a kojící 2.3.2024
Spojení poznatků o vývoji dítěte s jeho potřebou jednotlivých živin a zdravého stravování pro správný duševní vývoj a růst.


částečně online - TERMÍNY VÝŽIVOVÝ PORADCE

částečně online - TERMÍNY VÝŽIVOVÝ PORADCE
154 hod.: prezenčně víkend: 15.+16.6., 14.+15.9.2024; 24.–26.9.2024 zkoušky, vždy 9-16
+ online: 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 27.8.2024, vždy 16-19
nebo prezenčně všední dny: 12.+ 13.6., 11.+ 12.9.2024; 24.-26.9.2024 zkoušky
+ online: 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 27.8.2024, vždy 16-19
zakončeno STÁTNÍ ZKOUŠKOU


Showroom InBody Praha

SPOLUPRACUJEME
ShapeCentrum - cvičení-Praha, fitness pro ženy, masáže, relaxace
BIOSPACE
euroGeeN™
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club
Zdraví do škol, z.s.
Vectispro


© NutriCentrum - Hubnutí, výživa, zdravý životní styl    www.NutriCentrum.cz    Tel.: 775 19 19 11    E-mail: info@nutricentrum.cz